UYGULAMA BAŞVURU ŞARTNAMESİ

ÇAĞRI BAŞVURU ŞARTNAMESİ

İşbu TÜSİAD SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ ÇAĞRI  BAŞVURU ŞARTNAMESİ (“Şartname”) ile, TÜSİAD tarafından yürütülecek olan Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’nda (TÜSİAD SD2) (“Platform”) Teknoloji Kullanıcıları / Yatırımcılar tarafından açılacak çağrılara başvurulmasına ilişkin kapsam, amaç, katılım koşulları, ön eleme ile çağrılar kapsamında Teknoloji Tedarikçisi sıfatıyla yer alacak şirketler ile gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin koşul ve kurallar belirlenmektedir.

SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU ve Web Sitesi’nin (www.tusiadsd2.org) “(Web Sitesi”) yürütücüsü Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (“TÜSİAD”) ve Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği İktisadi İşletmesi’dir (İktisadi İşletme).

Platform üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TÜSİAD’a aittir.

İşbu Şartname hükümlerinde zaman zaman Web Sitesi’nin yürütücüsü olan TÜSİAD tarafından güncellemeler ya da değişiklikler yapılabilir. Söz konusu güncellemeler Platform Web Sitesinde (www.tusiadsd2.org) ilan edilecektir. 

Şartname elektronik ortamda kabul edildiği takdirde yürürlüğe girecek olup; Taraflarca belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Lütfen işbu Şartname’yi kabul etmeden önce tüm metni dikkatle okuyunuz. Teknoloji Tedarikçisi, Platform’da yayınlanan çağrılara başvurabilmek için çağrı dönemine ilişkin tüm açıklamaları okumak, Platform Web Sitesi’nde yer alan Çağrı Başvuru Formunu tam olarak doldurarak, bu Şartnameyi yetkili temsilcisi vasıtasıyla Web Sitesi üzerinden onaylamakla yükümlüdür. Çağrılara başvuru tüzel kişilik bazında gerçekleştirilecektir. Birden fazla Teknoloji Tedarikçisinin Şartname koşullarına uygun şekilde birlikte başvurusu söz konusu olur ise, işbu Şartname hükümleri, birlikte başvuracak her bir Teknoloji Tedarikçisi tüzel kişilik tarafından ayrı ayrı kabul edilmelidir.  

 1. ÇAĞRI DÖNEMİNİN AMACI ve KAPSAMI
 2. TÜSİAD tarafından yürütülen çağrı döneminin amacı, Teknoloji Kullanıcısı olan şirketlerin kendine özel olarak tanımladığı bir sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanına özel olarak veya Yatırımcıların tanımladığı ilgi alanı ve arayışına uygun olarak, Türkiye’de sanayide dijital dönüşüme katkı sağlayabilecek Teknoloji Tedarikçilerinin ürün ve/veya hizmetleri ile başvurabilecekleri ve bu çerçevede, eşleşen kullanıcı ve tedarikçinin birlikte çalışarak ortak bir gelişim sağlamaları veya yatırım kararı almaları amacıyla Teknoloji Tedarikçileri ile Teknoloji Kullanıcılarını / Yatırımcıları bir araya getirmektir. Çağrı dönemine Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı tüzel kişiliği haiz ticari işletmeler katılabilir. Çağrı dönemi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında mikro, küçük ve orta ölçekli addedilen Teknoloji Tedarikçilerinin başvurmasını hedeflemektedir. 
 3. İşbu Şartname’de geçen;

Teknoloji Tedarikçisi: Teknoloji Kullanıcısı/Yatırımcının Platform’da yayınlanan çağrısı kapsamında belirlenecek sorun, ihtiyaç, fırsat, yatırım alanlarının tamamı veya bir kısmına çözüm/ürün/hizmet sağlayabilecek kapasitede ve sanayide dijital dönüşümün kapsadığı teknoloji alanlarından en az birinde faaliyet gösteren,  Teknoloji Kullanıcısı/Yatırımcının tanımladığı sorun, ihtiyaç, fırsat, yatırım alanında çözüm olabilecek çalışan bir prototipi olan ürün veya hizmet sahibi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te tanımlı mikro, küçük veya orta ölçekli tüzel kişiliğe sahip işletmeleri, 

Teknoloji Kullanıcısı: Platform’da yayınlanan çağrısı kapsamında teknolojik ürün veya hizmete ihtiyaç duyan tüzel kişileri,

Yatırımcı: Platform’da yayınlanan çağrısı kapsamında teknolojik ürün veya hizmete ilişkin yatırım perspektifi olan tüzel kişileri,

Çözüm Dosyası: Teknoloji Kullanıcısının, Teknoloji Tedarikçisi ile birlikte çalışarak Platform kapsamında üretecekleri ve TÜSİAD’a sunacakları Çözüm Dosyasını, 

Çağrı Dönemi: TÜSİAD tarafından yürütülen; teması sanayide dijital dönüşüm olan; Teknoloji Kullanıcısı/Yatırımcı olan şirketlerin kendine özel olarak tanımladığı bir sorun, ihtiyaç, fırsat, yatırım alanına özel olarak, Türkiye’de sanayide dijital dönüşüme katkı sağlayabilecek teknoloji sağlayıcılarının ürün ve/veya hizmetleri ile başvurabilecekleri ve bu çerçevede kullanıcı/yatırımcı ve tedarikçinin birlikte çalışabilmeleri / yatırım sürecine girmesi amacıyla Teknoloji Tedarikçileri ile Teknoloji Kullanıcılarını / Yatırımcıları bir araya getirme ve eşleştirme amacı güden Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu (TÜSİAD SD2) çağrı dönemini,

Platform İşbirlikçileri: Platforma ve/veya Platform kapsamındaki farklı aşama ve süreçlere ayrı ayrı katkı veren, destek olan veya herhangi bir diğer şekilde Platform veya aşamaları kapsamında yer alan, Platform sponsorları, bağımsız ön değerlendiriciler ve bağımsız jüriler dahil, tüm tüzel ve gerçek kişileri,

Platform Web Sitesi: TÜSİAD’ın kuracağı ve yöneteceği, internet üzerinden çevrimiçi erişime açık olacak, Teknoloji Kullanıcısı/Yatırımcının sorun, ihtiyaç, fırsat, yatırım alanının yayınlanacağı ve/veya olası Teknoloji Tedarikçilerinin bu sorun, ihtiyaç, fırsat, yatırım alanlarını görerek çözüm sunmaya talip olacağı internet sitesi ve mobil uygulamayı,

Başarı Plaketi: Platform kapsamında Teknoloji Kullanıcısının ve Teknoloji Tedarikçisinin birlikte çalışarak ortaya çıkardıkları Çözüm Dosyasının TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni Jürisi tarafından değerlendirilmesi sonucunda farklı kategorilerde Teknoloji Tedarikçilerine ve Teknoloji Kullanıcılarına verilecek ve/veya yatırım görüşmelerini yürüterek yatırım kararıyla  sonuçlandıran Teknoloji Tedarikçilerine ve Yatırımcılara verilecek başarı plaketini ifade eder.

 1. ÇAĞRILARA BAŞVURU KOŞULLARI
 2. Platformda yayınlanan çağrılara Teknoloji Tedarikçisi sıfatıyla başvurular yalnızca Platform Web Sitesi’nde (www.tusiadsd2.org) yer alan “Çağrı Başvuru Formu” aracılığı ile kabul edilir. Farklı kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Platformun dili Türkçe’dir. Platform Web Sitesi’nde yer alan başvuru formu ve işbu Şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Başka dilde hazırlanan evrak, TÜSİAD tarafından kabul edilmeyecektir.
 4. İşbu Platform’a Teknoloji Tedarikçisi sıfatıyla katılabilmek ve çağrılara başvurabilmek için:
 5. Platformun kapsadığı aşağıda listelenen ancak bunlarla sınırlı olmayan, teknoloji alanlarından en az birinde faaliyet göstermek,

(i) Artırılmış Gerçeklik; (ii) Bulut; (iii) Büyük Veri & Analizler; (iv) Eklemeli Üretim ve İleri Materyaller; (v) Endüstri 4.0 Veri Toplama Sistemleri; (vi) Endüstriyel İnternet; (vii) Endüstriyel ve Medikal Bilgisayarlar; (viii) IoT; (ix) Robot & Otomasyon; (x) Sensörler; (xi) Siber Güvenlik; (xii) Simülasyon; (xiii) Yapay Zeka & Akıllı Sistemler; (xiv) Yatay/Dikey Entegrasyon; (xv) Diğer;

 1. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında mikro, küçük veya orta ölçekli addedilen, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı tüzel kişiliği haiz işletme olmak ve
 2. Teknoloji Kullanıcısı/Yatırımcının tanımladığı sorun, ihtiyaç, fırsat, yatırım alanında çözüm olabilecek çalışan bir prototipi olan ürün veya hizmet sahibi olmak

koşullarının tamamının karşılanması şarttır.

 1. Teknoloji Tedarikçisinin kamu desteklerinden faydalanmış olması, patent veya faydalı model sahibi olması gibi diğer kriterler ise tercih sebebi olabilir. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu kamu desteğine veya fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca (gizlilik içermediği ölçüde) bilgi verilmesi gerekmektedir.
 2. Başvuru yapan her bir Teknoloji Tedarikçisi yalnızca tek bir Teknoloji Kullanıcısı/Yatırımcının tanımladığı sorun, ihtiyaç, fırsat, yatırım alanı için başvuruda bulunabilir ve nihayetinde yalnızca tek bir Teknoloji Kullanıcısı/Yatırımcı ile eşleşebilir. Bir Teknoloji Tedarikçisinin birden fazla başvuruda bulunması halinde biri aşan her başvuru sistem tarafından otomatik olarak elenir. 
 3. Birden fazla Teknoloji Tedarikçisinin önerdikleri çözümlerin ancak birleştirilmesi halinde bir Teknoloji Kullanıcısının tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanında çözüm üretilebildiği hallerde, tarafların onay ve kabulünün var olması şartıyla, en fazla 3 Teknoloji Tedarikçisi birlikte (konsorsiyum ya da adi ortaklık vb. şeklinde) tek bir Teknoloji Kullanıcısının sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanı için birlikte hareket ederek tek bir başvuruda bulunabilirler.  Bu durumda her bir Teknoloji Tedarikçisi için başvuru hakkı tükenmiş olur; birlikte başvuru yapan Teknoloji Tedarikçisi şirketlerden herhangi biri Platform kapsamında ikinci bir başvuru yapamaz. İşbu Şartname’deki hüküm ve koşullar birlikte yapılan başvurular kapsamında, katılımda bulunan tüm Teknoloji Tedarikçileri tarafından ayrı ayrı kabul edilmelidir.  
 4. Teknoloji Tedarikçisi, dahil olduğu şirketler grubunun/ grup şirketlerinin çağrısına başvuruda bulunamaz. Teknoloji Tedarikçisi ile Teknoloji Kullanıcısı/Yatırımcının aynı grup şirket çatısı altında olduklarının tespiti, eşleşme için engel teşkil edecektir.
 5. Başvuru sürecinde henüz tüzel kişiliği haiz olmayan(kuruluş aşamasını tamamlamamış, ilgili ticaret sicilinde tescil edilmemiş) oluşumlar (Madde II/6 saklı kalmak kaydı ile) Teknoloji Tedarikçisi olarak çağrılara başvuruda bulunamaz
 6. Teknoloji Tedarikçisi, çağrılara başvurmadan önce, Platform’daki Tedarikçi Çözüm Yayınlama bölümünde tercih ettiği en az bir çözümünü yükler ve Platform’a üye tüm Teknoloji Kullanıcılarının/Yatırımcıların görüntüleyebilmesi için yayınlar. Çağrıya başvurusunda, yüklediği çözümünde girdiği veriden yararlanarak çağrı başvurusunu doldurabilir.

III. ÖN ELEME

 1. Çağrıya başvuran Teknoloji Tedarikçisi işbu Şartname’deki katılım koşullarını karşıladığını beyan ve taahhüt eder. Söz konusu katılım koşullarının tamamını karşılamayan ya da çağrı dönemi işleyişi sırasında koşulları karşılamadığı tespit edilen Teknoloji Tedarikçileri çağrı dönemi kapsamından çıkacaktır.  Bu halde, Teknoloji Tedarikçisi TÜSİAD’dan herhangi bir ad ve nam altında talepte bulunamaz. 
 2. Teknoloji Tedarikçisi TÜSİAD tarafından yürütülecek ön eleme sürecine katılmayı ve bu sürece katılabilmek için TÜSİAD tarafından talep edilen ilgili bilgi ve ek belgeyi TÜSİAD’a sunmayı kabul ve taahhüt eder.
 3. Teknoloji Tedarikçisi, TÜSİAD’ın uygun göreceği usullere göre önerdiği çözümü başvuru sırasında TÜSİAD ile paylaşacaktır. Açılan çağrıya uygun çözüm önerisini sunmayan Teknoloji Tedarikçisi değerlendirmeye alınmayacaktır. Platform Web Sitesi’nin yöneticisi olarak TÜSİAD, söz konusu başvuru verilerini Teknoloji Kullanıcıları, Yatırımcılar, Platform katılımcıları ve TÜSİAD tarafından atanabilecek Platform İşbirlikçilerinin erişimine çağrı döneminin ifası amacı ile açabilir. Teknoloji Tedarikçileri, söz konusu sorun, ihtiyaç, fırsat, yatırım alanları için önerdikleri çözümün ve başvuru aşamasında sağladığı tüm bilgilerin bahse konu bu kişi ve kurumların erişimine açık olmasını kabul eder.
 4. Teknoloji Tedarikçisi Ön Eleme sürecinde, belirli bir Teknoloji Kullanıcısına/Yatırımcıya ait sorun, ihtiyaç, fırsat, yatırım alanı için başvurduğunu ve başvurusu ile önerdiği çözümün söz konusu belirli bağımsız ön değerlendiriciler ve/veya bağımsız jüri ve/veya Teknoloji Kullanıcısı/Yatırımcı tarafından gerekirse bire bir mülakatlar ile değerlendirileceğini ve kabul veya reddedileceğini; bu seçim sürecinde TÜSİAD’ın hiçbir sorumluluk veya rolünün bulunmadığını bilir ve kabul eder.
 5. Bir Teknoloji Kullanıcısı, tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanı için ancak birden fazla Teknoloji Tedarikçisinin başvurularının birlikte çözüm olacağını düşünürse bahse konu bu Teknoloji Tedarikçilerini seçebilir. Ancak bu durum tüm tarafların onay ve kabulünün var olması koşuluyla mümkündür.
 6. TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİNİN TAAHHÜTLERİ
 7. Bir Teknoloji Kullanıcısı tarafından seçilen Teknoloji Tedarikçisi, TÜSİAD tarafından oluşturulacak takvim ve yöntem çerçevesinde, Teknoloji Kullanıcısı ile en az 6 görüşme yapacak şekilde bire bir çalışmak suretiyle Platform’un amacı olan Çözüm Dosyası’nı üretmeyi kabul eder.
 8. Teknoloji Tedarikçisi, Teknoloji Kullanıcısı ile gerçekleştireceği (minimum 6 olacak şekilde) tüm görüşmeleri tutanak altına almayı ve toplantı görselleri ile birlikte bu tutanakları Platform’a ait sisteme yüklemeyi kabul eder. TÜSİAD’in söz konusu toplantı görsellerini Platform amacı ve kapsamında kullanma ve gerekirse Platform Web Sitesi’ne yükleme hakkı mevcuttur. 
 9. Teknoloji Tedarikçisi’nin bir Teknoloji Kullanıcısı ile eşleştikten ve bu kapsamda Çözüm Dosyası için çalışmalara başladıktan sonra Teknoloji Kullanıcısı ile doğabilecek herhangi bir anlaşmazlıktan ötürü çalışmaya devam etmek istememesi halinde çağrı dönemi kapsamındaki katılımcı ve Teknoloji Tedarikçisi sıfatının sona ereceğini kabul eder. Teknoloji Tedarikçisi böyle bir durumda TÜSİAD’ın hiçbir sorumluluğu ve rolü bulunmadığını, TÜSİAD’dan herhangi bir nam ve ad altında talepte bulunamayacağını kabul eder.
 10. Teknoloji Tedarikçisi ile Teknoloji Kullanıcısının ürettikleri Çözüm Dosyasının jüri tarafından başarılı bulunması halinde, Teknoloji Tedarikçisi, Başarı Hikayeleri törenine katılarak Teknoloji Kullanıcısı ile birlikte Çözüm Dosyası’nı tanıtmayı ve Çözüm Dosyası hakkında bilgilendirme yapmayı kabul eder.
 11. Bir Yatırımcı tarafından yatırım görüşmeleri için seçilen Teknoloji Tedarikçisi, TÜSİAD tarafından oluşturulacak takvim ve yöntem çerçevesinde, Yatırımcı ile gerekli görüşmeleri yapmayı; görüşmelerin tutanak ve görsellerini Platform’a ait sisteme yüklemeyi kabul eder. TÜSİAD’in söz konusu toplantı görsellerini Platform amacı ve kapsamında kullanma ve gerekirse Platform Web Sitesi’ne yükleme hakkı mevcuttur.
 12. Teknoloji Tedarikçisi, Yatırımcı tarafından yatırım perspektifine uygun görülmemesi durumunda, TÜSİAD’ın hiçbir sorumluluğu ve rolü bulunmadığını, TÜSİAD’dan herhangi bir nam ve ad altında talepte bulunamayacağını kabul eder.
 13. Teknoloji Tedarikçisi, Platform Web Sitesi üzerinde Teknoloji Tedarikçisi olarak çağrı dönemine dahil olduğu bilgisi ile birlikte TÜSİAD’a sağlayacağı firma logosunun yer almasına ve diğer Platform tanıtımlarında unvan ve logosunun Platform amacı doğrultusunda yer almasına müsaade eder. 

8.Teknoloji Kullanıcısı çağrısı için çağrı başvurusuna birden fazla Teknoloji Tedarikçisinin işbu Şartnameye uygun şekilde katılımı söz konusu olur ise, her bir Teknoloji Tedarikçisinin TÜSİAD’a sağlayacağı logo, Tarafların aksine yazılı bir anlaşması yok ise, Platform Web Sitesi üzerinde ve diğer Platform tanıtımlarında eşit olarak yer alacaktır.  

 1. Teknoloji Tedarikçisi çağrı dönemi kapsamında üretilecek/sunulacak uygulamaların ve/veya Çözüm Dosyaları’nın TÜSİAD ve/veya Platform Web Sitesinde ve diğer iletişim araçlarında özetinin örnek olarak tanıtılmasına ve kullanılmasına müsaade eder.
 2. Teknoloji Tedarikçisi, Teknoloji Kullanıcısı/Yatırımcının tanımladığı sorun, ihtiyaç, fırsat, yatırım alanına sunduğu çözümü tanımlarken ve Başvuru Formunu doldururken, açıklamak istemeyeceği veya ticari sır olarak addettiği bilgileri bizzat gözetecektir. Teknoloji Tedarikçisinin önerdiği çözümü/başvurusunu tanımlarken açıkladığı verilere Platform İşbirlikçileri tarafından erişilebileceği Teknoloji Tedarikçisi tarafından gözetilmelidir. Teknoloji Tedarikçisi bu hususta TÜSİAD’ın hiçbir sorumluluğunun olmayacağını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
 3. Teknoloji Tedarikçisi, Platform ve çağrı döneminde Teknoloji Kullanıcısı ile üretilen Çözüm Dosyası veya Yatırımcıya sunulan çözüm kapsamında ve yukarıda tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirirken üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder.
 4. Çağrı dönemi kapsamında, Teknoloji Tedarikçileri ile Teknoloji Kullanıcıları/Yatırımcılar arasındaki fikri mülkiyet haklarının sahipliği ve korunması hususları Teknoloji Kullanıcısı/Yatırımcı ve Teknoloji Tedarikçisi taraflar arasında düzenlenir.
 5. Çağrı dönemi kapsamında sunulan çözüm veya hazırlanacak ve sunulacak olan Çözüm Dosyası bakımından, ilgili tüm Fikri Mülkiyet haklarının düzenlenmiş ve ihtilafsız olduğu kabul ve taahhüt edilir.
 6. Teknoloji Tedarikçisi, Teknoloji Kullanıcısı/Yatırımcı ile arasındaki fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesi, korunması, sahipliği ve benzeri konular bakımından TÜSİAD’ın hiçbir yükümlülüğü ve/veya rolü bulunmadığını kabul eder.
 7. Teknoloji Tedarikçisi, Platform ile Yatırımcıya sunulan çözüm veya Teknoloji Kullanıcısı ile Çözüm Dosyası hazırlanması kapsamında ve ortaya çıkacak Çözüm Dosyası bakımından Yatırımcı/Teknoloji Kullanıcısı ile arasındaki tüm hak ve yükümlülükler ile gizliliğe ilişkin hususları ayrıca yapılacak sözleşmeler ile düzenlemeyi ve TÜSİAD’ın Teknoloji Tedarikçilerinin, Platform ve sunulacak çözüm ile Yatırımcılardan veya üretilecek Çözüm Dosyası kapsamında Teknoloji Kullanıcılarından doğabilecek hak ve yükümlülükler bakımından hiçbir sorumluluğu ve/veya rolü bulunmadığını kabul eder.
 8. TÜSİAD, Teknoloji Kullanıcısı ile eşleşebilecek Teknoloji Tedarikçilerini, Teknoloji Kullanıcısı ile fiilen eşleşen Teknoloji Tedarikçisini, Teknoloji Kullanıcısının sorun/ihtiyaç/fırsat alanlarını, Teknoloji Tedarikçisinin ürün veya hizmetinin bunlara ne şekilde cevap vereceğini veya verdiğini ve sunulacak Çözüm Dosyalarının bir özetini kamuya açıklama hakkını haizdir.
 9. TÜSİAD, yatırım alabilecek Teknoloji Tedarikçilerini, yatırım alması kesinleşen Teknoloji Tedarikçilerini, Yatırımcının arayış ve perspektifini, Teknoloji Tedarikçisinin ürün veya hizmetinin bunlara nasıl uygunluk sağladığını ve sunulan çözümlerin bir özetini kamuya açıklama hakkını haizdir.
 10. TÜSİAD’IN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

TÜSİAD’ın, objektif ve makul sebeplerle, önceden tüm katılımcılara elektronik posta ile bildirmek ve Platform Web Sitesi’nde açıkça duyurmak kaydı ile Şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, takvimde ve genel olarak Platformda her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 2. Teknoloji Tedarikçisi ve TÜSİAD, Platform kapsamında diğer taraf’ın kendisine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında vereceği kişisel verileri KVKK’ya uygun bir şekilde işleyeceğini ve koruyacağını kabul ve taahhüt ederler. TÜSİAD Platform kapsamında Teknoloji Tedarikçileri tarafından iletilen gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerinin korunmasına hassasiyet gösterir.
 3. TÜSİAD Platform kapsamında Platformun işleyişinin ifa edilmesi ve işleyişi amacı ve gereği, Teknoloji Tedarikçileri tarafından sunulan gerçek kişi temsilcilerin kişisel verilerini Platformun ifası amacı ile Platform süresince işleyebilir, Platform ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve/ veya TÜSİAD bünyesindeki diğer etkinliklerinden haberdar olmaları amacıyla (elektronik iletilerin gönderilmesi de dahil) işleyebilir ve ifa yardımcıları ile bu doğrultuda paylaşabilir. Çağrı dönemi kapsamında, uygun eşleşmelerin yapılması sırasında ve sonrasında, veri tabanı oluşturarak Platform İşbirlikçileri ve ilgili Teknoloji Kullanıcısı/Yatırımcı ile paylaşabilir.
 4. TÜSİAD ve Teknoloji Tedarikçisi, Platform ve bu kapsamda edinilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini teminen gerekli işlemleri yapmayı kabul ve beyan eder.