KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz,

Web sitemize ilginiz için teşekkür ederiz. TÜSİAD olarak kişisel verilerinizin gizliğine önem vermekteyiz ve sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması hakkında aydınlatmak isteriz.

Veri Sorumlusu: Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı 34420 İstanbul adresinde mukim Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği ve İktisadi İşletmesi– TÜSİAD ( “TÜSİAD”)

TÜSİAD tarafından yürütülen Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu (TÜSİAD SD2) (“Platform”), teknoloji kullanıcısı olan şirketlerin, kendine özel olarak tanımladığı bir sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanına özel olarak, Türkiye’de sanayide dijital dönüşüme katkı sağlayabilecek teknoloji sağlayıcılarının ürün ve/veya hizmetleri ile başvurabilecekleri ve bu çerçevede eşleşen kullanıcı (“Teknoloji Kullanıcısı”) ve tedarikçinin (“Teknoloji Tedarikçisi”) birlikte çalışarak ortak gelişim sağlayacakları bir ortam oluşturmaktadır.

Kullanıma açtığımız Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu Web Sitesi (“Web Sitesi”) aracılığıyla oluşturulan platform sayesinde, Teknoloji Tedarikçileri ile Teknoloji Kullanıcılarının ve ilgili diğer paydaşların Platform çerçevesinde buluşturulması ve dijital dönüşüm ekosisteminde yer almaları amaçlanmaktadır.  

Web sitemizin İletişim sekmesinde bünyesinde yer alan DUYURU ABONELİĞİ bölümü altında kayıt olarak güncel yayınlarımız, bilgilendirme bültenlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Web sitemiz üzerindeki “İletişim” bölümü altında yer alan DUYURU ABONELİĞİ üzerinden kayıt olan ziyaretçilerin sağladıkları ad-soyad ve email adres bilgilerini işliyoruz.


Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Kanun uyarınca, DUYURU ABONELİĞİ’ne kayıt olmanız ile, düzenlenen etkinliklerden ve güncel gelişmelerden haberdar olabilmek, tarafınıza duyuru, bülten, sunum, ilan ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgilerin iletilebilmesi, kutlama mesajları dahil ticari elektronik ileti güncel yayınlarımız, bilgilendirme bültenlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında, size bilgi verebilmek ve sizleri etkinliklerimize davet edebilmek amacı ile belirtilen kişisel verilerinizi, KVKK madde 5/2 (c) uyarınca veri sorumlusu olarak sözleşmenin ifası amacı ile, açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan toplayacak, kaydedecek, işleyecek, saklayacak ve sınıflandıracağız.


Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, veri sorumlusuna ilettiğiniz Kişisel Verileriniz üçüncü kişi ortaklarımız, hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 


Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, web sitemiz üzerinden ilgili formun on-line olarak doldurulması yoluyla ya farklı kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Hatırlatmak isteriz ki KVKK uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve
  • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde tazminat talep etme hakkı.

Hakların Kullanılmasına ya da Kişisel Verilerinize ilişkin Taleplerin Tarafımıza İletilmesinde İzlenecek Yol

KVKK madde 13(1) gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ikincil mevzuat kapsamında belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) TÜSİAD’ın “Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı 34420 İstanbul, Türkiye” adresine ya da [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit eden gerekli belgeler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi iletirken; kimliğinizi tespit eden belgeleri bizzat “Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı 34420 İstanbul, Türkiye” adresine elden iletebilir ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Talebiniz, tarafımızca yapılacak kimlik tespiti akabinde değerlendirmeye alınacaktır.  

Öte yandan noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular ile noter kanalı ile yapılan başvurular bakımından ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Talebiniz ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve herhalde en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri talep edebiliriz. 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAM METNİ

TÜSİAD İktisadi İşletmesi tarafından düzenlenen etkinliklerden ve güncel gelişmelerden haberdar olabilmek, tarafıma duyuru, bülten, sunum, ilan ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgilerin iletilebilmesi, kutlama mesajları dahil ticari elektronik ileti gönderilmesine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında onay veriyorum.