ETİK KURALLAR

TÜSİAD SD2 çerçevesinde oluşturulan tüm yapılarda gönüllü veya görevli bulunan tüm platform katılımcıları aşağıda sayılan asgari kuralları benimser.

Bu kurallar günümüz iş dünyasında kabul görmüş, serbest rekabet ortamının sağlanması ve iş etiği bakımından göz önünde tutulmalıdır. Kişisel ve kurumsal davranış standartları haline getirilmesi ilke edinilen kurallar aşağıdakileri kapsar:

  • Tüm iş ilişkilerinde dürüst olmak,
  • Hukukun üstünlüğünü gözetmek ve hukuka uygun davranmak,
  • Paydaşlara saygı göstermek ve buna uygun çalışma ortamı hazırlamak,
  • Gizlilik kurallarına uymak,
  • Rakipler ya da paydaşlarla olan ilişkilerde rekabet kurallarına uygun davranmak.

TÜSİAD SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU 


(TÜSİAD SD2)


ETİK KURALLAR

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu (TÜSİAD SD2) çerçevesinde oluşturulan tüm yapılarda gönüllü veya görevli bulunan tüm platform katılımcıları aşağıda sayılan asgari kuralları benimser.

Bu kurallar günümüz iş dünyasında kabul görmüş, serbest rekabet ortamının sağlanması ve iş etiği bakımından göz önünde tutulmalıdır. Kişisel ve kurumsal davranış standartları haline getirilmesi ilke edinilen kurallar aşağıdakileri kapsar:


A. DÜRÜSTLÜK


Platform kapsamında oluşturulan/oluşturulacak yapılarda yer alanlar ve Platform katılımcıları, gizlilik prensibi altında sahip oldukları ve sakladıkları bilgilerin hukuka ve kendi yükümlülüklerine aykırı biçimde ifşa edilmemesi veya kullanılmaması konusunda dikkatle hareket ederler. Kendi şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin olarak, diğer kişi ve kuruluşlar için bağımsız karar verme yeteneğini etkilemek amacıyla maddi veya manevi çıkarlar sağlamak için çalışmazlar. 

Kendilerinin ve rekabet ortamındaki diğer aktörlerin ticari ve mali durumlarına ilişkin yanıltıcı açıklama ve tanıtım yapmak ve aldatmaya yönelik davranışlarda bulunmak suretiyle haksız menfaat sağlamamaya özen gösterirler. Ürettikleri ve sundukları ürün ve hizmetlerden doğan ve doğacak sorumluluğu üstlenir ve bunların kullanılmasından doğan zarar ve masrafları karşılanması için gerekli aksiyonları almak konusunda dikkatli ve özenli davranırlar. Platform kapsamında, unvan ve yetkiden faydalanarak, şirketi, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamazlar. 


B. HUKUKA UYGUNLUK ve SAYGI

Platform kapsamında oluşturulan/oluşturulacak yapılarda yer alanlar ve Platform katılımcıları, atacakları tüm adımlarda, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı davranmaya özen gösterirler. Bu doğrultuda, kanunlar ile belirlenen idari ve denetsel yükümlülüklerine uygun hareket etmeye ve bunları yerine getirmeye dikkat ederler. 

Tuttukları kayıtların her zaman doğru, dürüst ve güvenilir olması ve yetkili mercilere, ortaklarına, müşterilerine ve iş ortaklarına yanıltıcı bilgi ve belge verilmemesi konusunda özenli davranırlar. Yasadışı ya da suç teşkil edecek faaliyetlerin içinde bulunmazlar. Profesyonel yaşamlarında, iş ve toplum ahlakının izin vermeyeceği yöntemleri uygulamazlar. 


C. PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER

Platform kapsamında oluşturulan/oluşturulacak yapılarda yer alanlar ve Platform katılımcıları, dürüst, eşit, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya özen gösterirler, paydaşların kişiliklerine saygı duyarlar ve onları hukuka aykırı işlemler yapmaya teşvik etmezler. 

Platform kapsamında oluşturulan/oluşturulacak yapılarda yer alanlar, Platform katılımcılarının haklarını gözetirken ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan bir ayrımcılık yapmaktan kaçınırlar ve fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı hareket ederler. Platform kapsamında ilgili bütün kişisel verilerin korunması için gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle bilgilerin gizli tutulmasına özen gösterirler. 


D. BİLGİ ELDE ETME - GİZLİLİK

Platform kapsamında oluşturulan/oluşturulacak yapılarda yer alanlar, Platform katılımcıları ve kuruluşları, iş ilişkileri ve görevleri kapsamında bilgi elde etme, bu bilgileri kullanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine uygun davranırlar. 

Gizlilik yükümlülüğü kapsamında ticari sırların, diğer katılımcıların rekabet gücünü azaltacak bilgilerin, çalışan haklarının ve kişisel bilgilerinin, iş ortaklarıyla yapılan anlaşmaların yer aldığını ve bunların hukuka aykırı şekilde ifşa edilmemesi gerektiğini bilerek hareket eder ve gerekli tedbirleri alırlar. 

Platformun yürütümü sırasında öğrenilen bilgileri ve elde edilen belgeleri, her ne amaçla olursa olsun, kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmaz ve doğrudan veya dolaylı olarak bunları kendi amaçları doğrultusunda kullanmamaya özen gösterirler.

Platformun yürütümü sırasında öğrendikleri ve kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaca aykırı biçimde kullanmaz ve bu bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılması öncesinde gerekli izinleri almaya dikkat ederler.


E. İLETİŞİM  - REKABETİ ENGELLEMEME

Platform kapsamında oluşturulan/oluşturulacak yapılarda yer alanlar ve Platform katılımcıları, mevzuatın izin verdiği haller dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacı ile veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar yapmama ve uyumlu eylemlerde bulunmama konusunda dikkatli hareket ederler. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranır, rekabet kurallarını Platform kapsamındaki iş ve işlemlerinde de gözetirler.

Platform kapsamında, rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirleme amacıyla gerçekleştirilecek görüşme ve bilgi alışverişi içinde bulunmazlar. Platform kapsamında, yapılan tüm toplantı ve görüşmelerde yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek veya bu şekilde nitelenebilecek her türlü görüşme ve işlemlerden kaçınırlar.